Suriye Bugün Neden Bu Halde?

  242

  suriye-bugun-neden-bu-halde-h1455997948-008e3dBugün “Küresel güçler neden Suriye’de?’’ “Suriye meselesi, Türkiye için neden bu kadar önemli?’’

  Rusya’nın 300 yıllık idealini nasıl gerçekleştirdiğine, Her taşın altından kimlerin çıktığına, Suriye’deki 1300 yıllık Türk varlığının âkıbetine cevap ararken; bu konuların ışığında Suriye’yi bu denli önemli kılan neydi? Suriye bu hâle nasıl geldi?

  SURİYE’NİN STRATEJİK ÖNEMİ

  Suriye’yi hem insani hem doğal kaynaklar açısından Irak, İran ve Mısır gibi Ortadoğu ülkeleriyle kıyaslamak oldukça güçtür. Ancak stratejik konumu bakımından Suriye, bölge için paha biçilmez değer taşır. İrlandalı Gazeteci Patric Seale’ye göre Suriye’ye doğrudan bir hakim olmadıkça hiç kimse Ortadoğu’yu kontrolü altına alamaz. Suriye’yi bu denli önemli kılan iki temel sebep vardır: Bunlardan birincisi, mihver bir coğrafi konuma sahip olması; ikincisi ise Arap ve İslâm dünyasında dini, kültürel ve entelektüel bir merkez, politik fikir ve akımların kaynağı olmasıdır. Bu konuda Seale: “Suriye’yi incelemek Ortadoğu’nun politik akvaryumunda harikulâde bir örneği incelemeye benzer; günümüz Arap dünyasındaki politik ilke ve eğilimlerin bir çoğunun ya Suriye’den kaynaklanmış olduğu veya orada hâlen tatbikatta bulunduğu gayet açık bir şekilde gözlemlenebilir’’ diyor.

  SURİYE’NİN DİNİ VE ETNİK YAPISI

  Suriye’nin toplam nüfusu 2009 tâhmini verilerine göre 21.906.000 kişiydi. Suriye, Ortadoğu’da en heterojen nüfusa sahip olan ülkedir. Nüfusun çoğunluğunu %74-75’lik oranla Sünni Müslümanlar oluşturur. Nusayrîler, nüfusun %12-13’ü kadar olup 2.500.000 milyon civarındadır. Nusayrîlerin birçoğu kökenlerini Horasan Türkleri’ne dayandırır.

  Suriye’deki toplam nüfusun yaklaşık %10’unu Hristiyanlar, %3’ünü Dürziler, %1’ini İmam-ı Şia, İsmâilîler, Yahudiler ve Yezîdiler teşkil eder.

  Suriye etnik yapısı: Nüfusun %75-76’sını Araplar, %15-17’sini Türkler, %4-5’ini Kürdler, %2-3’ünü Ermeniler, %2’sini de Çerkesler ve diğerleri oluşturur.

  SURİYELİ TÜRKLER

  Türkler, Suriye’deki en önemli azınlıktır. Bilhassa Batılı kaynaklarda Türklerin yok sayılmasının sebebi Türkiye ile organik bağını kesmeye yönelik 200 yıllık propagandanın tezâhürüdür. Suriye’de Türkçe konuşan yaklaşık 2 milyon, Türkçe’yi unutmuş Türklerle beraber 4,5 milyon civarında Türk olduğu tâhmin ediliyor. Suriye’de büyük gruplar hâlinde yaşayan Türkler milli şuurunu korumuş, küçük gruplar hâlinde yaşayanlar ise önemli ölçüde Araplaşmıştır. Köy ve kasabalarda yaşayan Türkler, Türkçe konuşur. Hama ve Humus Türklerinin şivesi Osmanlıca’ya son derece yakındır.

  Suriye Türklerinin büyük çoğunluğu Sünni Hanefi mezhebine mensuptur. Az sayıda Türk Alevi’si bulunmaktadır. Türk çocuklarına verilen “Osman’’ isminin arkasında Osmanlı sevgisi var ancak resmi tarih öğretisinden dolayı kafaları karışık. Suriye sisteminin sert yapısı, Türk hareketinin siyasallaşmasını önlemiştir.

  Suriye Türklerinin ekonomik faaliyetlerine bakıldığında Halep Türklerinin genellikle tarım ve ayakkabı sanayisiyle, Lazkiye ve Tartus Türkleri narenciye ve ormancılıkla, Hama ve Humus Türkleri hayvancılık ve tarımla uğraşmaktadır. Şam’da yaşayan Türkler memurluk ve serbest meslek, Rakka ve Dera’da yaşayan Türkler ise tarımla geçinir.

  Haber: Murat Karadeniz

  Kayna: Yeni Akit