FADL İBN ABBAS

FADL İBN ABBAS

Hz. Peygamber’in amcasının oğlu ve sahâbî. Adı Fadl, künyesi Ebû Muhammed’dir. Lâkabı,”Redîfu’r Rasûl” idi. Nesebi, Fadl b. Abbâs, b. Abdulmuttalib b. Hişam...