Mezhpler

ŞAFİİ MEZHEBİ

İmam Şafiî (ö. 204/819)’ye nispet edilen fıkıh ekolü. Şafiî’nin künyesi, Ebû Abdullah Muhammed b. İdrîs elKureşî el-Hâşimî el-Muttalibî b. Abbas b. Osman...